O NAMA

Slavonija Bus d.o.o. je poduzeće registrirano za sve vrste prijevoza putnika u cestovnom prometu te usluge organizacije svih vrsta turističkih putovanja i najam autobusa.

OSNOVNI PODACI

Novi Grad 26/a 35221 Velika Kopanica


HRVATSKA – CROATIA


T: +385 (0)35 475-300

T: +385 (0)35 415-165

e-mail: info@slavonija-bus.hr


OIB: 84931084664

MB: 0765864


PBZ HR1823400091100169540

SWIFT BIC:PBZGHR2X


ADDIKO 2500009-1102140679

SWIFT BIC:HAABHR22


Odgovorna osoba: Franjo Matijašević, direktor

Temeljem članka 41. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( NN – 82/13 ) i članka 662. Zakona o obveznim odnosima ( NN – 35/05, 41/08, 125/11 ) Slavonija bus d.o.o., Novi Grad, Novi Grad 26/a ( dalje: prijevoznik ), dana 25.05.2018. godine utvrđuje slijedeće

 

 

Članak 1.

Pojmovi iz ovih Općih uvjeta znače: ‐ prijevoznik je Slavonija bus d.o.o., Novi Grad, Novi Grad 26/a, ‐ putnik je fizička osoba koja sa prijevoznikom sklopi ugovor o prijevozu ili za prijevoz koje treća osoba sa prijevoznikom sklopi ugovor o prijevozu, ‐ unutarnji prijevoz je prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, ‐ međunarodni prijevoz je svaki prijevoz između dvije ili više zemalja, ‐ vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za komercijalni prijevoz putnika, sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama i prijevozu u cestovnom prometu, ‐ vozna karta je legitimacijski papir s kojime putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika.

 

Članak 2.

Ovim općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika u javnom linijskom prijevozu te uvjeti pod kojima će prijevoznik obaviti prijevoz putnika. Ovi opći uvjeti prijevoza primjenjuju se na javni linijski prijevoz putnika i prtljage u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu dok se na ostale oblike prijevoza putnika ne primjenjuju osim kada je to posebno ugovoreno.

 

Članak 3.

Prije početka prijevoza, putnik i prijevoznik sklapaju ugovor o prijevozu. Prijevoznik neće prevoziti osobe koje sa njim nisu sklopile Ugovor o prijevozu. Ugovorom o prijevozu obvezuje se prijevoznik prevesti putnika na neko mjesto do kojega prijevoznik redovno obavlja prijevoz, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti određenu naknadu za prijevoz. Ugovor o prijevozu smatra se sklopljenim kada putnik ili treća osoba za putnika kupi voznu kartu prijevoznika na ovlaštenom prodajnom mjestu. Prodavati vozne karte prijevoznika ovlaštena su isključivo prodajna mjesta prijevoznika, ostala prodajna mjesta temeljem ovlaštenja prijevoznika te vozno osoblje prilikom obavljanja prijevoza. Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz te pravo i obvezu određivanja putnika. Sklapanjem ugovora korisnik usluge daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka nužnih za izvršavanje ugovora.

 

Članak 4.

Prijevoznik je dužan putniku s kupljenom voznom kartom osigurati mjesto u vozilu sukladno broju mjesta prema dokumentaciji vozila te prevesti ga na ugovorenoj relaciji po voznom redu za liniju na kojoj se putnik prevozi, a putnik je dužan pridržavati se ovih općih uvjeta te tijekom cijelog prijevoza čuvati voznu kartu i na zahtjev kontrolora ili voznog osoblja prijevoznika istu im predočiti. U slučaju da kontrolor ili vozno osoblje te druga ovlaštena osoba prijevoznika, u vozilu zatekne putnika bez vozne karte isti je dužan kao cijenu prijevoza platiti cijenu vozne karte na najdužoj relaciji linije na kojoj putuje, a u slučaju da istu odbije platiti, kontrolor, vozno osoblje ili druga ovlaštena osoba prijevoznika ovlašteni su istog putnika udaljiti iz vozila, na prvom slijedećem za to pogodnom mjestu.

 

Članak 5.

Prijevoznik prodaje vozne karte na ime i vozne karte na donositelja i sukladno tome određuje obrazac voznih karata, i to: 1. Vozne karte na ime: ‐ međunarodna vozna karta, osim oznaka o prijevozniku, relaciji, danu i vremenu te cijeni prijevoza, sadrži i ime i prezime putnika, i ‐ mjesečna vozna karta, može biti učenička ili radnička, izdaje se na ime i za određenu relaciju, sastoji se od iskaznice koja se koristi zbog identiteta putnika, a koja sadrži podatke o prijevozniku, fotografiju, ime i prezime putnika i relaciju putovanja i kupona, koji se kupuje za svaki mjesec i služi kao dokaz o sklopljenom ugovoru o prijevozu. 2. Vozne karte na donositelja ‐ kompjuterski ispisana vozna karta prodaje se na organiziranim prodajnim mjestima prijevoznika te na sebi sadržava podatke o prijevozniku, dan, sat i relaciju putovanja te cijenu prijevoza, može biti vozna karta u jednom smjeru ili povratna vozna karta. Kompjuterski ispisanu voznu kartu mogu prodavati i druga od prijevoznika ovlaštena prodajna mjesta u skladu sa ugovorom sklopljenim sa prijevoznikom, ‐ lisna vozna karta prodaje se putnicima u autobusu na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik te na sebi sadržava podatke o prijevozniku, iznos naknade za prijevoz, datum i vrijeme putovanja, ‐ pisana vozna karta ( vozna karta koja nema sve elemente nego se elementi upisuju naknadno ) prodaje se putnicima u autobusu na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik prema voznom redu za pojedinu liniju te na sebi sadržava podatke o prijevozniku, mjesto za upis relacije, dana i vremena te cijene prijevoza, prodaje se putnicima kao jednosmjerna ili povratna vozna karta na odgovarajućem obrascu prijevoznika, Pravo na prijevoz iz vozne karte koja glasi na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez suglasnosti prijevoznika. Vozne karte koje ne sadrže jedan od elemenata navedenih u prvom stavku nevažeće su, a njihov imatelj smatrati će se putnikom bez vozne karte.

 

Članak 6.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i prijevoznika obvezuje za dan i sat početka prijevoza koji su označeni na karti. Putnik može kupiti povratnu voznu kartu na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik. Na povratnoj voznoj karti prijevoznik označava vrijeme važenja iste te se navedena karta nakon proteka roka važenja ne može koristiti unatoč eventualnom neiskorištenju prava na prijevoz u navedenom roku. Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog putovanja.

 

Članak 7.

Vozne karte prijevoznik prodaje na svakom mjestu koje je ovlašteno prodavati vozne karte prijevoznika.

 

Članak 8.

Putnik može na organiziranom prodajnom mjestu prijevoznika rezervirati mjesto u autobusu usmeno, pisanim putem ili telefonom. Rezervacija u skladu sa prethodnim stavkom obvezuje prijevoznika samo ako putnik, najkasnije šest sati prije početka putovanja u međunarodnom, odnosno dva sata prije početka prijevoza u unutarnjem prijevozu, kupi voznu kartu za relaciju, datum i vrijeme putovanja za koje je izvršio rezervaciju u skladu s prethodnim stavkom. U slučaju da putnik ne kupi voznu kartu u skladu s prethodnim stavkom, prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano mjesto u vozilu kao i pravo na odštetni zahtjev od prijevoznika. Rezervacije se ne izdaje bez kupljene vozne karte, osim kada putnik posjeduje već kupljenu voznu kartu. Naknada za rezervaciju naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika ili organiziranog prodajnog mjesta. Iznimno od navedenog u stavku 2. ovog članka, za određeni periodu u toku godine prijevoznik može mijenjati vrijeme u kojemu važi čuvanje mjesta u autobusu. U tom slučaju će prijevoznik objavom na Internet stranici slavonijabus.inet.hr obavijestiti putnike o novom vremenu važenja i trajanju primjene promijenjenog vremena iz ovog stavka.

 

Članak 9.

Putnik ima pravo pismeno odustati od ugovora o prijevozu prije nego što započne putovanje i to: ‐ u unutarnjem prijevozu najkasnije dva sata prije početka putovanja, ‐ u međunarodnom prijevozu najkasnije šest sati prije početka putovanja. U slučaju iz prethodnog stavka, prijevoznik će putniku vratiti naknadu za prijevoz, umanjenu za iznos 10% od cijene vozne karte, na ime manipulativnih troškova, a putnik će prijevozniku vratiti izdanu voznu kartu. Navedeno u ovom članku odnosi se na vozne karte u jednom smjeru i na povratne karte u roku njihova važenja. U slučaju da putnik odustane od putovanja izvan rokova utvrđenih ovim člankom prijevoznik ima pravo na naknadu štete zbog odustanka putnika od prijevoza koja se određuje u visini iznosa cijene vozne karte na relaciji na kojoj je putnik odustao od putovanja te stoga putnik nema pravo na povrat naknade za prijevoz.

 

Članak 10.

Putnik ima pravo na odustanak od putovanja pri povratku na relaciji za koju ima kupljenu povratnu voznu kartu pod uvjetima iz prethodnog članka. Ako putnik kupi povratnu voznu kartu pa istu nije u mogućnosti ili ne želi iskoristiti u povratku, ima pravo na povrat naknade za neiskorišteni dio prijevoza, s tim da se zahtjev za povrat može postaviti najkasnije do isteka roka važenja povratne karte. Pod uvjetima iz prethodna dva stavka, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu bez popusta te 10% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.

 

Članak 11.

Putnik ima pravo raskinuti i ugovor i vratiti mjesečnu voznu kartu te od prijevoznika zahtijevati povrat naknade za prijevoz. Ako je povrat mjesečne vozne karte zatražen prije početka mjeseca za koji je ista kupljena, prijevoznik će putniku vratiti plaćeni iznos cijene konkretne mjesečne karte, umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova. Ako je povrat mjesečne vozne karte zatražen tijekom mjeseca za koji je karta kupljena, putniku će se vratiti plaćeni iznos cijene konkretne mjesečne karte, umanjen za broj iskorištenih dana prijevoza i umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova. U broj iskorištenih dana prijevoza ne ubrajaju se neradni dani ( blagdani, državni praznici i slično ) i nedjelje.

 

Članak 12.

Izjava o odustanku od prijevoza i zahtjev za povrat naknade za prijevoz daju se isključivo na ovlaštenim prodajnim mjestima gdje je vozna karta i kupljena, uz predočenje predmetne vozne karte. Vozno osoblje prijevoznika ne može primiti izjavu o odustanku niti zahtjev za povrat naknade za prijevoz niti istu isplatiti putniku. Povrat naknade za prijevoz obavlja se isključivo na prodajnom mjestu gdje je vozna karta kupljena.

 

Članak 13.

U slučaju da putnik kupi voznu kartu za određeni dan i sat putovanja, a spriječen je za putovanje u navedeno vrijeme, prijevoznik će omogućiti putniku izmjenu roka važenja vozne karte u slučaju da putnik to zahtijeva u rokovima iz članka 9. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 14.

U slučaju da prijevoznik otkaže polazak ili polazak kasni više od 30 minuta, putnik ima pravo na povrat naknade za prijevoz u cijelosti. U slučaju da putnik kupi voznu kartu prijevoznika pa otputuje vozilom drugog prijevoznika unatoč što za taj prijevoz nije kupio voznu kartu pa kupi i voznu kartu drugog prijevoznika, nema pravo na povrat naknade za prijevoz od prijevoznika.

 

Članak 15.

Izjava o odustanku od prijevoza te zahtjev za povrat naknade za prijevoz ne obvezuju prijevoznika u slučaju da su predani nakon isteka rokova za odustanak od prijevoza prema ovim Općim uvjetima.

 

Članak 16.

U slučaju da tijekom prijevoza dođe do prekida putovanja iz razloga za koje nije odgovoran putnik, prijevoznik će na zahtjev putnika: ‐ svojim ili drugim prijevoznim sredstvom prevesti putnika do odredišnog mjesta bez dodatne naknade za prijevoz ili ‐ vratiti putnika u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu ili, vratiti putniku naknadu za neprijeđeni dio prijevoza bez obveze za izvršavanje prijevoza. Za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili neizvršenja prijevoza prijevoznik ne odgovara u slučajevima nastalim zbog više sile te u slučajevima koji nisu posljedica namjere ili grube nepažnje prijevoznika.

 

Članak 17.

Prijevoznik utvrđuje red vožnje i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na vlastitim prodajnim mjestima, osim u vozilu. Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne povlastice za određene kategorije putnika koje kao takve odredi. U slučaju korištenja komercijalnih povlastica putnik mora dokazati svoj status dokumentnom kojega odredi prijevoznik.

Članak 18.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdi o cijeni vozne karte za zatraženu relaciju na kojoj prijevoznik obavlja prijevoz. Potvrda iz prethodnog stavka izdaje se na prodajnom mjestu prijevoznika, na za to određenom obrascu i naplaćuje se po cijeni prema Cjeniku prijevoznika.

 

Članak 19.

Prijevoznik će primiti na prijevoz samo putnika koji ima kupljenu voznu kartu za prijevoznika. Prijevoznik zadržava pravo ne prodati voznu kartu putniku za kojega zna da je činio radnje iz članka 21. ovih Općih uvjeta u vozilima prijevoznika.

 

Članak 20.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku ili međustajalištu uđe u vozilo prijevoznika koje prometuje na relaciji za koju je putnik kupio voznu kartu te da na završnom autobusnom kolodvoru ili stajalištu izađe iz vozila. Putnik može ući ili izaći iz autobusa samo na autobusnom kolodvoru ili autobusnom stajalištu koje je predviđeno prema voznom redu.

 

Članak 21.

Vozno osoblje ili druga ovlaštena osoba prijevoznika ovlaštena je putnika isključiti iz putovanja: ‐ ako narušava red i mir u vozilu, ‐ ako ugrožava sigurnost prometa, ‐ ako ometa rad voznog osoblja, ‐ ako ometa rad kontrolora, ‐ ako se nepristojno odnosi prema ostalim putnicima u autobusu, voznom osoblju ili drugim ovlaštenim osobama prijevoznika, ‐ ako uništava imovinu prijevoznika ili drugih putnika, ‐ ako na drugi način ometa redovito izvršavanje prijevoza, ‐ ako bude zatečen bez vozne karte u vozilu te odbije platiti cijenu vozne karte na najdužoj relaciji konkretne linije, ‐ na drugi način postupa suprotno ovim općim uvjetima i važećim propisima. U isto vrijeme kad se putnik isključuje iz putovanja vozno osoblje uručuje mu prtljagu. U slučaju iz ovog članka putnik nema pravo na povrat iznosa cijene vozne karte zbog neizvršenog prijevoza.

 

Članak 22.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta. Prijevoznik neće primiti na prijevoz: ‐ osobe koje nemaju voznu kartu prijevoznika, ‐ osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službenu dužnost, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno, ‐ osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti kao i osobe sa otvorenim ranama, ‐ djecu do 5 godina starosti, ako nisu u pratnji odrasle osobe, ‐ osobe kojima je odijelo ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odijela putnika ili vozila, ‐ osobe pod vidljivim utjecajem alkohola ili opojnih droga, ‐ osobe bez odgovarajuće odjeće, ‐ osobe koje na drugi način postupaju suprotno ovim općim uvjetima i važećim propisima.

 

Članak 23.

Putnik koji namjerno ili iz krajnje nepažnje onečisti vozilo dužan je platiti čišćenje vozila u visini stvarnih troškova. Putnik je dužan prijevozniku naknaditi štetu koju mu prouzroči namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 

Članak 24.

Prijevoznik ima pravo odbiti rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanja, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

 

Članak 25.

Prijevoznik ima pravo zakasniti sa dolaskom u mjesto odredišta putnika u vrijeme određeno voznim redom u slučaju više sile i drugih objektivnih okolnosti koje onemogućavaju obavljanje prijevoza po voznom redu, kao što su vremenske nepogode, gužve i zastoji u prometu, prometne nesreće na cesti i slično.

 

Članak 26.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće takve informacije pružati. Ostale informacije putnicima daju se putem Internet stranice prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

 

Članak 27.

Vozilima prijevoznika u javnom linijskom prijevozu putnika prevoze se ručna, putnička i nepraćena prtljaga, kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom, pod uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima.

 

Članak 28.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo i smjestiti na određeno mjesto, a koje putnik čuva sam. Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se stvari manjih dimenzija, kao što su ručne torbe i slično, koje se mogu staviti na policu iznad sjedala u vozilu ili ih putnici mogu držati kod sebe ili ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima. Za ručnu prtljagu ne plaća se usluga prijevoza te prijevoznik ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

 

Članak 29.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci, vreće, košare i slično, odnosno slični predmeti koji idu uz putnika, a koji se po svojim dimenzijama, težini i obliku ne mogu unijeti u vozilo i čuvati kod putnika sukladno stavku 2. prethodnog članka, a smještaju se u prtljažni prostor vozila i njihov prijevoz naplaćuje se po važećem cjeniku prijevoznika. Putničkom prtljagom ne smatraju se osobno računalo, video kamera, mobilni telefon, foto aparat, novac, nakit, kreditne i debitne kartice, medicinska, osobna i druga dokumentacija, umjetnička dijela, vrijedne reprodukcije, kristalni i lako lomljivi stakleni i drugi predmeti, lijekovi i protetska pomagala, alat i pribor koji služi za obavljanje profesionalne djelatnosti, vrijedne i raritetne knjige i predmetni od plemenitih metala i skupih kovina. Prilikom predaje na prijevoz putničke prtljage, putnik je dužan voznom osoblju navesti sadržaj iste. Prilikom predaje putničke prtljage na prijevoz vozno osoblje putniku izdaje prtljažnu kartu kojom se dokazuje postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage te se postojanje navedenog ugovora ne može dokazivati na drugi način. Putnik je po dolasku na odredištu obvezan odmah preuzeti svoju putničku prtljagu. Kod preuzimanja prtljage putnik predaje kupon prtljažne karte voznom osoblju, a ono mu u skladu sa brojem prtljažne karte na prtljazi izdaje prtljagu.

 

Članak 30.

Prijevoznik će na prijevoz primiti nepraćenu prtljagu u skladu sa raspoloživim prtljažnim prostorom u vozilu. Pod nepraćenom prtljagom podrazumijevaju se stvari koje ne prati putnik u vozilu. Prilikom predaje na prijevoz nepraćene prtljage pošiljatelj je dužan voznom osoblju navesti sadržaj nepraćene prtljage, svoje ime i prezime, adresu i kontakt telefon te iste podatke o primatelju nepraćene prtljage, kao i platiti prijevoz navedene prtljage. Prijevoz nepraćene prtljage naplaćuje se prema cjeniku prijevoznika. Preuzimanje na prijevoz nepraćene prtljage vozno osoblje potvrđuje potpisom na primjerku prtljažne karte koji se predaje pošiljatelju, dok prilikom preuzimanje iste prtljage, primatelj potvrđuje preuzimanje svojim potpisom na drugom primjerku prtljažne karte. U međunarodnom prijevozu prijevoznik ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu. Primatelj nepraćene prtljage dužan je prtljagu dočekati i preuzeti istu prtljagu. Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao vozilo i preuzeo prtljagu.

 

Članak 31.

Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja prtljage. Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slučaju da putnik ili pošiljatelj odbija reći njen sadržaj. U slučaju da putnik ostavi svoju prtljagu u vozilu ili primatelj ne preuzme nepraćenu prtljagu, prijevoznik za iste odgovara kao za pronađene stvari.

 

Članak 32.

Putnik koji ima ručnu i putničku prtljagu, odnosno pošiljatelj nepraćene prtljage, dužan je prtljagu zapakirati tako da svojim svojstvima ili stanjem ne oštećuje ili ugrožava vozilo ili prtljagu drugih putnika u vozilu. Vozno osoblje prijevoznika ovlašteno je odbiti primiti na prijevoz prtljage koja je suprotna odredbi prethodnog stavka.

 

Članak 33.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane putniku ili pošiljatelju nepraćene prtljage gubitkom ili oštećenjem putničke ili nepraćene prtljage do iznosa od 2.000,00 kn po komadu prtljage. Prijevoznik ne odgovara za štetu za prtljagu koja nije zapakirana prema prethodnom članku, odnosno za štetu za prtljagu koja je po svojim svojstvima ili stanju izložena gubitku ili oštećenju. Prijevoznik ne odgovara za štetu za prtljagu ukoliko se ugovor o prijevozu prtljage ne može dokazati izvornikom prtljažne karte.

 

Članak 34.

Putnik je dužan prijevozniku naknaditi štetu koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage. Prijevoznik na prijevoz neće kao prtljagu primiti: ‐ eksplozivne ili lako zapaljive stvari, ‐ oružje. ‐ predmete neugodnog mirisa, ‐ stvari pokvarljivog sadržaja, ‐ stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, prtljagu ili vozilo, ‐ lako lomljive stvari, ‐ dragocjenosti, kao što su zlato, drago kamenje, posebno vrijedni predmeti i slično, ‐ gotov novac, ‐ vrijednosne papire, ‐ nakit i umjetnine, ‐ svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce, ‐ svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine, ‐ mlijeko i mliječne prerađevine, ‐ ostale stvari koje prema svojim svojstvima nisu pogodne za prijevoz. Životinje prijevoznik neće primiti na prijevoz. Prijevoznik će primiti na prijevoz dresiranog psa vodiča slijepih osoba u pratnji slijepe osobe kao putnika, uz predočenje odgovarajuće isprave Kinološkog društva i uz uvjet da pas na njušci ima uobičajenu brnjicu te da se vodi na kratkoj uzici.

 

Članak 35.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu putovanja sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu ako je istu imao sa sobom. Za stvari pronađene u autobusu nakon završetka putovanja koje su podložne kvarenju prijevoznik ne odgovara, dok za ostale stvari pronađene u autobusu odgovara najduže 10 dana od dana završetka putovanja.

 

Članak 36.

Sve sporove između putnika za vrijeme putovanja rješava vozno osoblje. Sporove između putnika i voznog osoblja rješava prijevoznik.

 

Članak 37.

U međunarodnom prijevozu putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja kroz koji se tiču putovanja, ulaznih i izlaznih dokumenata, carinskih, poreznih i ostalih propisa tih zemalja. Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost prema putnika koji se ne pridržava navedenih propisa.

 

Članak 38.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na Internet stranici prijevoza slavonijabus.inet.hr Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti akti koji su do sada utvrđivali predmetnu materiju.

 

Članak 39.

Reklamacije putnika vezano za obavljenu uslugu prijevoza rješava Povjerenstvo za zaštitu potrošača prijevoznika, kojemu se putnici mogu obratiti pismeno na adresu sjedišta prijevoznika, u skladu sa Zakonom o provedbi Uredbe ( EU ) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe ( EZ ) br. 2006/2004. Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja navedenog povjerenstvo neće javno istupati vezano za navedenu uslugu prijevoza. U slučaju spora između putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno nadležan je sud prema sjedištu prijevoznika.

 

Članak 40.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima.

Slavonija Bus d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Slavonija Bus d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Politika zaštite privatnosti obuhvaća: Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka, Politiku vezanu uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies), pravila vezana uz Newsletter i pretplatu, Web trgovinu, Sigurnost, Rokove pohranjivanja, Prava korisnika, Automatiziranu obradu, Veze s drugim stranicama te Obavijest o promjenama i kontakt.

Politika zaštite okoliša

 

Slavonija Bus d.o.o. svjesna je važnosti zaštite okoliša te sukladno zahtjevima norme EN ISO 14001:2015, djelatnosti kojom se bavi i mogućem utjecaj na okoliš zaključuje našu Politiku zaštite okoliša: Našu politiku zaštite okoliša temeljit ćemo na našem sustavu upravljanja okolišem s jasnim ciljevima koje donosimo. Čist i zdrav okoliš donijeti će korist cijeloj zajednici, našim zaposlenicima i korisnicima naših usluga. Glavni ciljevi Slavonija Bus d.o.o politike zaštite okoliša su: sprječavanje onečišćenja i štednja prirodnih resursa za vrijeme svih naših radnih aktivnosti, usklađivanje naše djelatnosti sa zahtjevima svih primjenjivih zakona i zakonskih propisa te drugih zahtjeva koje smo usvojili, sva mjesta ugrožavanja okoliša u prometu, održavanju vozila te u administrativnim službama biti će na vidnom mjestu obaviještena o čuvanju okoliša u svim njegovim aspektima, planiranje stalnog poboljšavanja učinkovitosti sustava upravljanja okolišem, stalno razvijanje svijesti kod zaposlenih o važnosti zaštite okoliša i njihovoj ulozi u postizanju toga cilja.

U Slavonskom Brodu, svibanj 2017.

 

Direktor:

Franjo Matijašević

NAŠE LOKACIJE

NOVI GRAD 26A
35221 VELIKA KOPANICA

PETINA 49
10410 VELIKA GORICA

VRBSKA ULICA 12
35207 GORNJA VRBA